Search Results: 28 results found matching your search

V rámci tejto hry si zvýšite citlivosť na osobné príbehy traumatizovaných utečencov. Zistíte, ako ich rozprávajú, ako čo popisujú a naučíte sa, ako sa rozprávať o tejto citlivej téme, aby ste spoznali ich hlavné potreby.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Traumatic Event
 •   Group size: Individual
 •   Duration: 15 min

Dotazník sekundárnej traumatizácie od Dr. Judith Danielsovej.

 •   Module: Self care
 •   Submodules: Boundaries
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 2 hours

Súčasťou cvičenia je pozeranie krátkeho videa (k dispozícii na YouTube), ktoré ukazuje experiment s nehybnou tvárou. Po prezretí sa zamyslite nad tým, ako sa to týka PPP a / alebo osobných skúseností v krízových situáciách

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Psychological & Social First Aid
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 15 min

Harvardský dotazník vytvorili tak, aby sa dal používať aj v prekladoch do rôznych jazykov. Obsahuje 40 možných symptómov posttraumatických reakcií, ktoré treba ohodnotiť na škále od „vôbec nie“ (skóre 1), „trocha“ (2), „dosť veľa“ (3) a „nesmierne“ (4). Človek musí nejaké skóre prisúdiť každej otázke. Výsledná suma sa vydelí počtom odpovedí.

Výsledné skóre 2.5 a viac sa považuje za symptomatické pre PTSD.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Symptoms
 •   Group size: Individual
 •   Duration: 20 - 30 min

Náš autonómny nervový systém môže byť traumou nadmerne stimulovaný. To znamená, že náš stupeň nabudenia je chronicky vysoký , čo má nezanedbateľný vplyv na naše telo. Telo potrebuje upokojenie a starostlivosť, inak nemá dostatok zásob energie na hojenie. Dôležitým faktorom je aj spánok.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: PTSD and the Brain
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 1 hour minimum

Plutchikove koleso emócií rozoznáva 8 základných pocitov vrátane radosti, dôvery, strachu, prekvapenia, znechutenia, hnevu a očakávania. Kombinácie týchto základných pocitov vyúsťujú do pokročilých pocitov, ako napríklad optimizmus, láska, pokora, obdiv, sklamanie, ľútosť, opovrhnutie a agresivita. Tento diagram kolesa emócií krásne zobrazuje vzťah medzi každou emóciou vo forme spektra.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Emotions
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 15 min

Táto aktivita zdôrazňuje mnohé dimenzie našej identity. Zaoberá sa vzťahmi medzi našou túžbou  definovať sám svoju identitu a sociálnymi konštrukciami, ktoré nás niekam zaraďujú bez ohľadu na to, ako to sami vnímame.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Intercultural Aspects
 •   Group size: Large group
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 20 - 30 min

Dôležitou zručnosťou v ktorejkoľvek technike zvládania stresu je aj meditácia alebo cvičenie sebauvedomenia. Existujú mnohé výhody súčasných vedecky overených techník všímavosti. Osvojenie si praktických nástrojov je tiež veľmi užitočné, keď my alebo niekto z našich blízkych, zažívame traumu a pociťujeme jej účinky.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Stress Management
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Large group
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 30 - 60 min

Trauma predstavuje zranenie – fyzické alebo emocionálne – vás alebo tých, ktorých milujete. Je dôležité vedieť, že traumu možno zažiť aj z pozorovania toho, ako sa zranil niekto iný. Keď zažijete traumatickú udalosť, môžete mať veľa rôznych reakcií. Taký stres môže mať komplexné následné dopady. Preto je dôležité poznať, naučiť sa a pracovať na svojej odolnosti.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Stress
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 30 - 60 min

Táto aktivita je zameraná na precvičovanie nenásilnej komunikácie krok za krokom. Nenásilná komunikácia sa zameriava na stratégie, ktoré ľuďom v konflikte pomáhajú spolupracovať na napĺňaní potrieb na oboch stranách.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Communication
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 15 min

Náš automatický nervový systém môže byť prestimulovaný traumou. To znamená, že úrovne citlivosti na vzruchy sú chronicky vysoko a tak môžu mať na telo vážny dopad. Telo potrebuje pokoj a starostlivosť, inak nemá v zásobe dostatok energie na to, aby sa uzdravilo. Dôležitým ukazovateľom je tiež spánok.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Concentration and Memory
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 15 min

Účastníci vyjednávajú o tom, kto si kúpi posledný špeciálny pomaranč, a tak precvičujú vyjadrovanie potrieb a načúvanie potrebám iných ľudí.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Conflict management
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 15 min

Táto aktivita je navrhnutá tak, aby vtiahla účastníkov do procesu definovania „kultúry“ a jej komplexity. Aktivita je obzvlášť vhodná pre prácu so študentmi.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Intercultural Aspects
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 1 hour minimum

Skupina účastníkov je rozdelená na dve časti. Jedna hrá rolu ľudí v núdzi, zatiaľ čo druhá skupina musí poskytovať psychologickú prvú pomoc (PPP).

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Psychological & Social First Aid
 •   Group size: Small group
 •   Group size: Large group
 •   Duration: 45 min

Získate prehľad o hlavných dôvodoch, ktoré vedú ľudí k tomu, aby ušli zo svojej domoviny. S pomocou anonymizovaného príkladu si zvýšite citlivosť na problémy, ktorým ľudia čelia po tom, čo sa rozhodnú ujsť zo svojej rodnej krajiny.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Traumatic Event
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Group size: Large group
 •   Duration: 2 - 4 hours

Účastníci si vypočujú príbeh z rôznych perspektív: fakty, emócie a hlbší zmysel. Cvičia aktívne a pozorné načúvanie osobe, ktorá hovorí, a tak si rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti a schopnosti riešiť konflikty.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Conflict management
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 20 - 30 min

Skupinová práca je hodnotnou pracovnou metódou. Najdôležitejšie je zážitkové učenie (učenie sa z našich skúseností a od seba navzájom). Medzi takéto metódy patrí aj intervízia a supervízia. Metóda sebahodnotenia umožňuje členom získať dôležité informácie o sebe navzájom, o svojom vlastnom vnímaní seba a skupiny ako celku. Na tomto základe sa buduje vzájomné prepojenie a dôvera.

 •   Module: Self care
 •   Submodules: Supervision
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 60 - 90 min

Neurovedecké výskumy ukazujú, že pomocou nášho dychu môžeme biologicky regulovať telo a myseľ a upokojiť reaktívne jadro mozgu. Náš dych má tucet výhod pre naše zdravie a celkovú dobrú duševnú pohodu. Keď sme naštvaní, naše dýchanie sa zmení tiež. Dobrou správou je, že reguláciou a rytmom dýchania môžeme ovplyvniť náš,  v dôsledku traumy príliš aktívny a vzbudený, sympatický nervový systém.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Stress Management
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Large group
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 20 - 30 min

Intenzívna práca s traumatizovanými klientami sa úzko spája s témou vyhorenia. Vyhorenie sa zvyčajne definuje ako stav emocionálneho a fyzického vyčerpania pracovníka s klientom, spôsobený vykonávaním pracovných povinností. Táto aktivita vám umožní ohodnotiť úroveň vášho vlastného emocionálneho preťaženia tak, ako ho sami vnímate.

 •   Module: Self care
 •   Submodules: Boundaries
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 20 - 30 min

Rolová hra o komunikačných stratégiách pri podpore utečencov

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Social Support
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 60 - 90 min

Online dotazník o alexitýmii bol vyvinutý v roku 2005 a prekonáva niektoré všeobecné nedostatky iných dotazníkov ako napríklad Bermond-Vorst alebo TAS-20. Dotazník navrhol Jasonom Thompson, ktorý plánoval vytvoriť bezplatný dotazník o alexitýmii dostupný pre celú komunitu.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Emotions
 •   Group size: Individual
 •   Duration: 15 min

Krátky orientačný kvíz, ktorý ako voľne prístupný test vytvoril doktor Arnold Lieber z PsyCom. Pozostáva z piatich otázok o intenzite niektorých posttraumatických symptómov. Test môže posúdiť, do akej miery niekto vykazuje znaky posttraumatickej stresovej poruchy.

Ukazuje, ako veľmi sa niekto s posttraumatickými problémami trápil posledný mesiac. Tento interaktívny test PTSD vychádza z DSM-5 kritérií pre PTSD. Zostavili ho tak, aby človeku mohol sám rýchlo a jednoducho zhodnotiť, ako na tom je. Kvíz sa dá spraviť aj namiesto niekoho iného (manžela, manželky, partnera, rodiča alebo dieťaťa).

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Symptoms
 •   Group size: Individual
 •   Duration: 5 min

Hranie rolí o vnímaní sociálnej skupiny

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Social Support
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 1 hour minimum

Písanie reflektívneho denníka je výkonný nástroj na sebareflexiu a sebahodnotenie. Každý jednotlivec má iný spôsob vedenia reflektívneho denníka. Pri práci s ľuďmi s PTSD, dobrovoľníci a iní sociálni pomocníci pracujúci v neziskovom sektore sa často stretávajú s problémami. Písanie denníkových zápiskov je veľmi dôležitým nástrojom na monitorovanie a hodnotenie vlastných skúseností.

 •   Module: Self care
 •   Submodules: Supervision
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 60 - 90 min

V tejto aktivite účastníci spoznajú perspektívu osoby trpiacej PTSD.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: Communication
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 20 - 30 min

Strata pocitu vlastnej identity je obzvlášť traumatická. Človek sa môže považovať za úplne bezcenného. Ak bola trauma závažná a začala sa veľmi skoro v detstve, môže sa vyvinúť dokonca veľmi závažná porucha identity. Skúmanie základných presvedčení je dôležité na preskúmanie vlastných zvnútornených presvedčení, na ich akceptovanie alebo zamietnutie. Týmto spôsobom podporujeme silu našej vedomej mysle.

 •   Module: Intervention
 •   Submodules: PTSD and the Brain
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 1 hour minimum

Stresové reakcie sme zdedili od svojich predkov, lebo majú ochrannú funkciu. Kedysi bola stresová reakcia nevyhnutne dôležitá pre prežitie a fyzickú bezpečnosť. Pri klasickej reakcii „Bojuj alebo uteč“ sa uvoľňuje adrenalín, kortizol a ďalšie stresové hormóny. Naši predkovia sa vďaka tomu bránili, alebo pred nebezpečenstvom ušli. Takú istú reakciu zažívame aj my. Keď sa stresujúca udalosť ukáže byť traumatickou, telo a mozog okamžite reagujú, často negatívnymi emóciami. Preto je dobré vedieť, ako rozpoznať naše vonkajšie a vnútorné zdroje stresu.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Social Support
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 60 - 90 min

Pri nepríjemných udalostiach zaplavia našu myseľ automatické myšlienky. Pri traumatických situáciách naše myšlienky doslova „unesú“ našu myseľ a premenia štruktúru celého nášho mentálneho sveta. Prežitá trauma zanechá hlboké stopy v našej pamäti a na našej schopnosti koncentrácie.

 •   Module: Awareness
 •   Submodules: Concentration and Memory
 •   Group size: Individual
 •   Group size: Small group
 •   Duration: 60 - 90 min